เริ่มในปี พ.ศ. 2508

คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย (GSST)

“ปฏิเสธเรื่องความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงทุกรูปแบบ”

คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย ปฏิเสธเรื่องความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงทุกรูปแบบ

“ต่อต้านการค้ามนุษย์”

เพื่อเสริมสร้างแนวทางของระบบในการป้องกันการค้ามนุษย์ และการกลับสู้สังคมของผู้หญิง และเด็ก

“ปกป้องเด็ก”

บททดสอบสูงสุดของสังคมที่มีศีลธรรม คือรูปแบบของโลก ที่สังคมจะมอบให้เป็นมรดกกับลูกหลาน(Dietrich Bonhoeffer)

“เสริมศักยภาพสตรี”

การเสริมศักยภาพสตรี หมายถึง การเสริมพลัง ความเข้มแข็ง และความสามารถให้แก่ สตรี สภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

ความสำคัญของเรา

Women and Girls

Economic Justice

Migration

Anti Trafficking

Ecology

เราคือใคร?

เราคือ….คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทยเป็นสมาชิกของคณะภคินีพระมารดาเมตตาจิตแห่งพระศรีชุมพาบาลในระดับสากล ที่มีอยู่ใน 72 ประเทศทั่วโลก เราเป็นคณะนักบวชที่อุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้เปราะบาง ผู้ที่อยู่ชายขอบ ผู้ถูกกดขี่จากความรุนแรงและการค้ามนุษย์

ปรัชญาของคณะภคินีศรีชุมพาบาลก่อกำเนิดจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ให้เรามีความรักความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจแต่ละบุคคล อ่านต่อ…

ประวัติ

คณะพระมารดาเมตตาธรรมแห่งพระศรีชุมพาบาล เป็นคณะนักบวชหญิงนานาชาติ ในพระศาสนจักร โรมันคาทอลิก  ทํางานใน 73 ประเทศ   คณะภคินีศรีชุมพาบาลได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1835 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กหญิงที่อยู่ในภาวะวิกฤตของชีวิต อ่านต่อ…
ข่าว และกิจกรรม

รูปภาพ

เราไม่สามารถทำได้หาก ไม่มีการสนับสนุนของคุณ

เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกปุ่ม “บริจาค” หรือบริจาคที่สำนักงานของคณะภคินีศรีชุมพาบาล