การคุ้มครองเด็ก

บททดสอบสูงสุดของสังคมที่มีศีลธรรม คือรูปแบบของโลก ที่สังคมจะมอบให้เป็นมรดกกับลูกหลาน(Dietrich Bonhoeffer)

วิสัยทัศน์
  • โลกที่ตระหนักรู้และส่งเสริมสิทธิของเด็กทุกคน
พันธกิจ
  • สร้างหลักประกันว่าเด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่อ่อนแอที่สุดและเด็กที่ขาดโอกาส ได้รับความคุ้มครอง และ สามารถพัฒนาชีวิตของตน ให้ปลอดจากการละเมิดในทุกรูปแบบ
คุณค่า
  • “บุคคลเดียวมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลก” คณะศรีชุมพาบาลเขตไทย เชื่อว่า การปกป้องคุ้มครองและการพัฒนาเด็กเป็นคุณค่าการพัฒนาสากล และ เป็นหัวใจสําคัญต่อความก้าวหน้าและสันติภาพของโลก

We cannot do it without your financial support

Just go to our website and click the “Donate” tab or donate at Good Shepherd Bank