ปฏิเสธเรื่องความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงทุกรูปแบบ

ปฏิเสธเรื่องความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงทุกรูปแบบ คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย ปฏิเสธเรื่องความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยการแก้ปัญหาที่รากของปัญหา ทั้งเพศสภาพ และความรุนแรงทางเพศ
พันธมิตรในการทำงานของเราคือ:
  • ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนที่เชื่อถือได้ในประเทศไทยที่ทำงานกับผู้หญิงและเด็ก คณะภคินีศรีชุมพาบาลทำงานร่วมกับรัฐบาล และองค์กรเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมาย และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และระบบ เพื่อให้เกิดแนวทางการขจัดการแสวงหาประโยชน์การค้ามนุษย์
  • คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทยปรารถนาที่จะเห็นผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับความเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล เราเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก โดยทำงานร่วมกับสตรีในชุมชน
การสร้างเสริมศักยภาพสตรี เป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายของเรา:
  • การมุ่งเน้นในการเสริมสร้างศักยภาพสตรี และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็ก เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาของความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็ก

We cannot do it without your financial support

Just go to our website and click the “Donate” tab or donate at Good Shepherd Bank