เกี่ยวกับคณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย

บุคคลเดียวมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลก” ​ ปรัชญานี้ได้ถูกส่งต่อมาโดยผู้ก่อตั้งคณะคือนักบุญ จอห์น ยูดส์ และนักบุญมารี ยูเฟรเซีย แพเลทีแอร์ มายัง ภคินีและฆราวาสผู้ร่วมงานจนถึงปัจจุบัน ทำให้ซึมซับวิธีการทำงานในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์

วิสัยทัศน์

เราคณะศรีชุมพาบาลเขตประเทศไทย ต้องการโลกที่ผู้หญิงและเด็กกลุ่มเปราะบาง สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และปลอดภัย ซึ่งสิทธิของพวกเขาได้รับการคุ้มครองในสังคม

พันธกิจ

คณะศรีชุมพาบาลเขตไทย เป็นองค์กรนักบวชที่มีรากหยั่งลึกในพระเจ้าและอยู่ในความเป็นจริงของสังคม โดยได้รับการเรียกในพันธกิจยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กกลุ่มเปราะบางในทุกรูปแบบ

คุณค่า

ศักดิ์ศรีมนุษย์

เราส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ละคน  ดังเช่นที่ท่านนักบุญมารีอายูเฟรเซีย ได้กล่าวไว้ว่า  บุคคลเดียวมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลก

ความยุติธรรม

เราอุทิศตนเพื่อการกลับคืนดี เรียกร้องให้เราส่งเสริมความยุติธรรมและสันติ  เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความอยุติธรรมที่กดขี่ผู้หญิงและเด็กให้กลายเป็นผู้อยู่ชายขอบ

ความเชื่อใจและการเคารพ

เราให้คุณค่าและส่งเสริมความคิดเห็นและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยความจริงใจและเปิดกว้าง

การเป็นภาคพันธมิตรและการร่วมมือกัน

เราทำงานร่วมกันเป็นภาคีกับครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรศาสนา รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ และ คณะศรีชุมพาบาลในต่างประเทศเพื่อการทำพันธกิจอย่างไรประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ความโปร่งใสและความถูกต้องน่าเชื่อถือ

เราทำงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องน่าเชื่อถือ และรับผิดชอบต่อผู้ให้ทุน ภาคีพันธมิตร  ชุมขน และต่อทรัพยากรทั้งมวลที่เราได้รับอย่างซื่อสัตย์

ประสิทธิผล

เรามุ่งดำเนินแผนงานด้วยหลักการปฏิบัติงานที่ดี  โดยอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพr.Lakana Sukhsuchit

เกี่ยวกับเรา

  • MDO Office

Words of Saint Mary Euphrasia

บุคคลเดียวมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลก” ​

เราไม่สามารถทำได้หาก ไม่มีการสนับสนุนของคุณ

เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกปุ่ม “บริจาค” หรือบริจาคที่สำนักงานของคณะภคินีศรีชุมพาบาล