โปรเจค

คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย มุ่งปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ การล่วงละเมิด การทอดทิ้ง การข่มขู่ การทําร้าย การเลือกปฏิบัติ และการแสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ การทํางานนี้รวมถึงความ ใส่ใจในมิติด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และด้านเพศสภาพของเด็ก เราอุทิศตนในการส่งเสริมสนับสนุนภาพ แวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ ศีลธรรม และชีวิตจิตของเด็ก

  • รณรงค์ สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อเด็ก เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้รับการปกป้อง คุ้มครองจากอันตรายต่าง ๆ
  • ให้การศึกษาเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กแก่บุคคลากรของคณะศรีชุมพาบาลเขตไทยทุกคน รวมทั้ง อาสาสมัครและผู้มาเยือนทุกคน โดยการปลุกจิตสํานึกเรื่องการล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์จาก เด็กทุกรูปแบบ
  • พัฒนากรอบการทํางานกับเด็กด้วยความเคารพ และมีประสิทธิผล และตอบสนองต่อความห่วงใยเกี่ยวกับ การล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
  • จัดและรักษาสภาพแวดล้อมที่เปิดเผยเอื้อต่อการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อสวัสดิภาพของเด็กอันเป็น เป้าหมายสูงสุด สามารถหยิบยกมาและจัดการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กได้อย่างมีประสิทธิผล

เราไม่สามารถทำได้หาก ไม่มีการสนับสนุนของคุณ

เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกปุ่ม “บริจาค” หรือบริจาคที่สำนักงานของคณะภคินีศรีชุมพาบาล