Good Shepherd Sisters Thailand
4128/1 Soi Bosth Mea Phra FatimaDin Dang Bangkok 10400, THAILAND

คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย

เสริมศักยภาพสตรี

การเสริมศักยภาพสตรี หมายถึง การเสริมพลัง ความเข้มแข็ง และความสามารถให้แก่ สตรี สภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความมั่นใจในสิทธิของตนเอง ซึ่งเป็นสิทธิอันพึงมีของมนุษย์ทุกคน เมื่อผู้หญิงได้รับการเสริมศักยภาพแล้ว จะเกิดความมั่นใจในตนเอง สหประชาชาติได้กำหนดหลักการเสริมศักยภาพของสตรี ซึ่งคณะภคนีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย ได้นำมาประยุกต์ในกานปฏิบัติงานของเรา ดังนี้

  • ปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยานปฏิบัติานปฏิบัติความเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน
  • ให้พื้นที่ในการเป็นผู้นำแก่สตรี และเด็กหญิง
  • สร้างความมั่นใจให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาล ในทุกช่วงวัยของชีวิต
  • ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ผู้หญิง และเด็กหญิง
  • ส่งเสริมการรู้หนังสือ และเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจให้กับผู้หญิง
  • ส่งเสริมให้ชุมชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติการรายงานเป็นกระบวนการที่ดีสำหรับการฝึกฝน

We cannot do it without your financial support

Just go to our website and click the “Donate” tab or donate at Good Shepherd Bank